Adatvédelmi szabalyzat

Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat

1. Az adatkezelő neve: ENDI ENGINEERING Ipari, Számítástechnikai, Tervező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
(továbbiakban:  Endi Engineering Kft.)

2. Az adatkezelő címe: 2541, Lábatlan, Dózsa György út 65/a

3. Az adatkezelő elérhetőségei:
Tel: +36(33) 200-170, Fax: +36(33) 200-171
e-mail: endi@endi.hu

4. Adatkezelési nyilvántartási azonosító:  Bejegyzés alatt.

5. Az adatkezelés megnevezése: az adatkezelés a jogosultak (a továbbiakban: jogosult vagy jogosultak) önkéntes hozzájárulása alapján történik.

6. Az adatkezelés jogalapja: a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (a továbbiakban: Avtv.) 3. § (1) bekezdése alapján a jogosult önkéntes hozzájárulása.
A jogosult a megrendelés kitöltésével és elküldésével tudomásul veszi, és hozzájárulását adja ahhoz, hogy az ENDI Engineering Kft. az ott feltüntetett adatokat adatbázisában rögzítse, megőrizze, és a jelen adatkezelési és adatvédelmi szabályzatban rögzített módon felhasználja.
A jogosult személyes adatai kezelésének feltételeiről megfelelően tájékozódott, ahhoz önkéntesen hozzájárult, továbbá személyes adatainak kezeléséhez beleegyezését adja.

7. A kezelt adatok köre: Név, cégnév, szállítási cím, számlázási cím, e-mail cím, telefonszám, hírlevél küldéshez való hozzájárulás.

8. Adatfeldolgozók köre: A közölt adatokat az ENDI Engineering kft nem adja át harmadik félnek.

9. Az adatkezelés célja: A jogosultak részére a szolgáltatás lehetősége, információk biztosítása. Kapcsolattartás, a jogosultak megszólítása, az ENDI Engineering Kft. és a jogosultak közötti kommunikáció.
Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja, személyes adatokat harmadik személyeknek nem adhat át. A fenti korlátozó rendelkezés nem vonatkozik az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbításokra.

10. Az adatkezelés időtartama: határozatlan időtartam, amíg az adatbázisból való törlését nem kéri. A törlés az ENDI Engineering Kft  e-mail címére küldött, törlési szándékot jelző levélben történik.

11. Adatbiztonsági intézkedések: Az adatkezelő minden tőle elvárható, szükséges intézkedést megtesz az adatok biztonsága érdekében, gondoskodik azok megfelelő szintű védelméről különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

12. Az adatkezelési szabályzat módosítása: Az ENDI Engineering Kft. fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzatot a jogosultak egyidejű értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Erre különösen akkor kerülhet sor, ha a szolgáltatások köre bővül, vagy ha jogszabály azt kötelezővé teszi. Az adatkezelés megváltozása nem jelentheti a személyes adatok céltól eltérő kezelését. Amennyiben a jogosult nem fogadja el a módosításokat, bármikor jogában áll az adatbázisból töröltetni magát. Amíg a jogosult az adatbázisból való törlését nem kéri, addig a változásokat részéről elfogadottnak kell tekinteni.

13. A jogosultak jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban:
Helyesbítési jog
A jogosult jogában áll, hogy tévesen szereplő adatok helyesbítését az adatkezelőtől kérje. Az adatkezelő nem felelős azért a kárért, amely abból ered, hogy a felhasználó adatai védelméről nem megfelelően gondoskodott.
Törlési jog
A jogosult kérheti adataik törlését a 10. pont alatt meghatározottak szerint. A jogosultnak joga van az adatkezelőtől az adatok törlését kérni, ha feldolgozásuk jogellenesen történt.

14. Jogérvényesítési lehetőségek:
A jogosult panaszával, kifogásával fordulhat közvetlenül az adatkezelőhöz, aki minden tőle telhetőt megtesz az esetleges jogsértések megszüntetése és orvoslása érdekében.
A jogosult jogérvényesítési lehetőségeit az Avtv. valamint a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) alapján bíróság előtt gyakorolhatja, valamint kérheti az adatvédelmi biztos segítségét is adatved@obh.hu.